Algemene voorwaarden

versie 1.1

1. Definities

Opdrachtnemer: Mors Training en Coaching, Bureau voor Training en Coaching, gevestigd te Leiden, kantoorhoudend te Leiderdorp.
Overeenkomst: De overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken.
Opdrachtgever: Contractpartij bij de overeenkomst.
Training: Synoniem voor workshop, cursus, coaching of presentatie; kan tevens inhouden het ter beschikking stellen van trainers en/of materialen door Mors Training en Coaching.
Trainer: Werknemer van Mors Training en Coaching of door haar ingehuurde kracht, die in zowel didactisch als in kennisinhoudelijk opzicht capabel is trainingen en coaching te verzorgen.
Cursist: Deelnemer aan een Training en Coaching.

2. Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle voorstellen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen betreffende het verzorgen van trainingen en coaching waarbij Mors Training en Coaching partij is.
2.2 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar zijn aard de strekking hebben ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht te blijven, behouden hun gelding na beëindiging van de overeenkomst.
2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mors Training en Coaching en Opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

3. Overeenkomst

3.1 Afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een offerte. Alle offertes van Mors Training en Coaching zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.
3.2 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door zowel Opdrachtgever als Mors Training en Coaching.
3.3 Afspraken met en/of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Mors Training en Coaching verbinden haar slechts indien en voor zover deze schriftelijk door de daartoe bevoegde persoon van Mors Training en Coaching zijn bekrachtigd.
3.4. Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zullen partijen slechts binden, indien schriftelijk door partijen overeengekomen.
3.5 Indien de werkzaamheden van Mors Training en Coaching op locatie en/of in opdracht van een derde moeten worden uitgevoerd, dient de Opdrachtgever er voor zorg te dragen dat die derde zich op overeenkomstige wijze houdt aan verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
3.6 Opdrachtgever is verplicht Mors Training en Coaching op voorhand mede te delen alle voor haar relevante informatie betreffende het object van de overeenkomst, de overeenkomst en de wijze van tenuitvoerlegging daarvan. Deze informatie kan voor Mors Training en Coaching aanleiding zijn bijzondere bepalingen of tarieven te bedingen.

4. Wijziging, annulering, vervanging

4.1 Opdrachtgever heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2. en 4.3., het recht de Training te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk te geschieden.
4.2 Tussentijdse annulering van een meerdaagse training is niet mogelijk. Wel is het opdrachtgever toegestaan voor of tijdens de training cursisten te vervangen, met inachtneming van artikel 6.4.
4.3 Bij annulering tot zes weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd, bij annulering twee weken voor aanvang van de training wordt aan opdrachtgever 50% van de trainingsprijs in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn die korter is dan twee weken voor aanvang van de training, is de opdrachtgever de gehele trainingsprijs verschuldigd.
4.4 Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de trainer, barre weersomstandigheden en stakingen, daartoe aanleiding geven, is Mors Training en Coaching gerechtigd de training te onderbreken, deze op een latere datum te plaatsen dan wel de training te annuleren.
4.5 Mors Training en Coaching behoudt zich het recht voor om onder omstandigheden de trainer en of coach te vervangen.

5. Tarieven en betaling

5.1 Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door Mors Training en Coaching uitgevoerde opdrachten, zal opdrachtgever aan Mors Training en Coaching een vergoeding verschuldigd zijn, conform het gestelde in de overeenkomst.
5.2 Opdrachtgever is over trainingsactiviteiten/coachingsactiviteiten omzetbelasting (btw) verschuldigd,
5.3 Eventuele betalingstermijnen worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.
5.4 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan aan Mors Training en Coaching een rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag van 1,5% rente per maand. De buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de door Mors Training en Coaching niet tijdig van opdrachtgever ontvangen betalingen zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.5 Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, zonder dat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Mors Training en Coaching heeft voldaan, heeft Mors Training en Coaching het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en haar werkzaamheden op te schorten, ongeacht de verplichting van opdrachtgever om het verschuldigde bedrag aan Mors Training en Coaching te voldoen.
5.6 In het geval van individuele coachingsgesprekken behoudt Mors Training en Coaching het recht om een gesprek in rekening te brengen als de gecoachte niet of te laat heeft afgemeld. Afmelden dient 24 uur voor de afspraak te geschieden.

6. Uitvoering

6.1 Mors Training en Coaching levert het cursusmateriaal indien van toepassing, de kosten hiervoor worden aan de opdrachtgever doorberekend. Indien er sprake is van cursusmateriaal wordt dit in de overeenkomst vermeld.
6.2 Uitvoering van de training vindt plaats op een door de opdrachtgever aangegeven locatie. Alle kosten, alsmede de zorg van de locatie, waaronder huur en catering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
6.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van de accommodatie en aanwezigheid van de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij anders is overeengekomen.
6.4 Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door Mors Training en Coaching dienen binnen 14 dagen na afloop van de training, schriftelijk aan haar te worden gemeld. Indien opdrachtgever verzuimt om binnen deze termijn te reclameren, wordt zij geacht de dienstverlening akkoord te hebben bevonden.
6.5 Na afloop van de training vullen de cursisten een evaluatieformulier in. Mors Training en Coaching evalueert met de opdrachtgever de resultaten van de evaluatie, alsmede eventuele vervolgadviezen.

7. Ontbinding

Iedere partij kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen dan wel verdere uitvoering opschorten, indien de andere partij -al dan niet voorlopige- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten gevolge reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Indien Mors Training en Coaching de overeenkomst op basis van dit artikel beëindigt, is zij tevens gerechtigd onmiddellijke voldoening van haar toekomende rechten uit te oefenen.

8. Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals cursusmateriaal, werkvormen of offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mors Training en Coaching, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt niet voor elders ontwikkeld cursusmateriaal dat via derden is aangeschaft door Mors Training en Coaching. Opdrachtgever zal het cursusmateriaal of andere materialen niet verveelvoudigen en/of openbaar maken.

9. Geheimhouding

9.1 Partijen erkennen dat alle informatie welke aan hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van vertrouwelijke aard is, tenzij deze informatie van algemene bekendheid is.
9.2 Partijen verklaren zich maximaal te zullen inspannen om maatregelen te treffen met het doel volledige geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarvan partijen, hun personeelsleden of voor hun werkzame derden kennis nemen.
9.3 Opdrachtnemer zal niet zonder toestemming van de opdrachtgever aan de opdracht refereren.
9.4 Elke vertrouwelijke informatie welk wordt gedeeld in coachingsgesprekken wordt alleen na toestemming van de gecoachte gecommuniceerd met de opdrachtgever.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Mors Training en Coaching is gehouden de met opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden met zorg te verrichten.
10.2 Mors Training en Coaching zal nimmer gehouden zijn tot het vergoeden van schade indien zij door omstandigheden als bedoeld in artikel 4.4, 5.6, 6.5 en 7 gedwongen is een training te onderbreken, deze op een latere datum of een later tijdstip te plaatsen, dan wel de training te annuleren
10.3 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Mors Training en Coaching nimmer aansprakelijk.

 

11. Overige bepalingen

Op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

12. Wijziging van de voorwaarden

12.1 De versie van de algemene voorwaarden ten tijde van het tot standkomen van de opdracht is leidend.
12.2 Huidige versie van de algemene voorwaarden is versie 1.1. Het versienummer van de algemene voorwaarden wordt opgenomen in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.