Algemene voorwaarden

versie 2.1

Algemene voorwaarden Mors Training en Coaching

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot het leveren van diensten is gesloten.

1.2 Mors Training en Coaching: een eenmansbedrijf van Moniek Mors. Mors Training en Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61 70 99 72

1.3 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich heeft ingeschreven voor een open aanbod training en wiens inschrijving schriftelijk (per e-mail) door Mors Training en Coaching is bevestigd.

1.4 Diensten: Training, advies, coaching en/of enige andere door Mors Training en Coaching geleverde dienst.

1.5 Training: training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst of contactmoment, al dan niet via digitale kanalen, met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

1.6 In company Training: een training die in opdracht van opdrachtgever op offertebasis wordt uitgevoerd en/of ontwikkeld.

1.7 Open aanbod training: een training geïnitieerd door Mors Training en Coaching waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.8 Trainer: Moniek Mors of een medewerker die in opdracht van Mors Training en Coaching werkzaam is, die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke inbreng tijdens een Training.

1.9 Advisering: het uitvoeren van een adviestraject door Mors Training en Coaching, al dan niet resulterend in een (schriftelijk) advies.

1.10 Opdrachtsom: de voor de diensten overeengekomen vergoeding, inclusief 21 % BTW

1.11 Deelnamekosten: de vergoeding voor het volgen van een open aanbod training, door deelnemer aan Mors Training en Coaching verschuldigd, inclusief 21%BTW.

1.12 Aanvangsdatum: de eerste dag waarop één van de overeengekomen diensten wordt geleverd (bijvoorbeeld de 1e trainingsdag).

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden Mors Training en Coaching

2.1 De Algemene Leveringsvoorwaarden Mors Training en Coaching (hierna “Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en (rechts)handelingen van Mors Training en Coaching c.q. tussen Mors Training en Coaching en opdrachtgever/deelnemer.

2.2 De Algemene Bepalingen (A) van de leveringsvoorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing. De specifieke bepalingen voor Training (B) zijn in aanvulling daarop van toepassing op de trainingsactiviteiten van Mors Training en Coaching. Bij eventuele tegenstrijdigheid gaan de specifieke bepalingen (B) vóór op de Algemene Bepalingen (A).

 

A – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomst en betaling

3.1 De overeenkomst met betrekking tot het verrichten van een dienst door Mors Training en Coaching in opdracht van opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de offerte van Mors Training en Coaching of een acceptatie anderszins door opdrachtgever van een door Mors Training en Coaching gedaan aanbod. Evenwel kan opdrachtgever aan een overeenkomst met Mors Training en Coaching geen rechten ontlenen, alvorens zij een schriftelijke offerte van of overeenkomst met Mors Training en Coaching heeft ondertekend.

3.2 De inhoud van de getekende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

3.3 Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Afwijkingen van de leveringsvoorwaarden zijn alleen bindend als deze schriftelijk zijn bevestigd door Mors Training en Coaching. Eventuele betalingstermijnen worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.

3.5 Tenzij anders overeengekomen, factureert Mors Training en Coaching binnen een week na afloop van de dienst. Bij langdurige trajecten factureert Mors Training en Coaching in delen volgens de delen die overeengekomen zijn in de offerte. Betalingen dienen rechtstreeks aan de partner te worden overgemaakt. Mors Training en Coaching hanteert een betaaltermijn van 14 dagen. Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Mors Training en Coaching.

3.6 Opdrachtgever en deelnemer zijn bij niet tijdige betaling verplicht de wettelijke (handels)rente en de in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Mors Training en Coaching. Mors Training en Coaching is bij niet tijdige betaling bevoegd haar verplichtingen op te schorten (inclusief het verzorgen van reeds geplande trainingen etc.), zonder op enige wijze gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten aan opdrachtgever.

3.7 Na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, zonder dat opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichtingen jegens Mors Training en Coaching heeft voldaan, heeft Mors Training en Coaching het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en haar werkzaamheden op te schorten, ongeacht de verplichting van opdrachtgever om het verschuldigde bedrag aan Mors Training en Coaching te voldoen.

3.8 In het geval van individuele coachingsgesprekken behoudt Mors Training en Coaching het recht om een gesprek in rekening te brengen als de gecoachte niet of te laat heeft afgemeld. Afmelden dient 24 uur voor de afspraak te geschieden.

Artikel 4: Annulering, verhindering en voortijdige beëindiging door opdrachtgever

4.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen of van Mors Training en Coaching verlangt dat zij haar dienstverlening opschort vanwege factoren die niet voor rekening van Mors Training en Coaching komen, is opdrachtgever aan Mors Training en Coaching een vergoeding verschuldigd, ten minste gelijk aan de door Mors Training en Coaching gederfde omzet over de resterende looptijd van de overeenkomst. Mors Training en Coaching behoudt zich verder het recht voor om vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en klachtenprocedure

5.1 Mors Training en Coaching spant zich in om de diensten naar beste inzicht en vermogen te verrichten. Indien er voor het verrichten van een dienst een datum of termijn is overeengekomen, dan is dat nimmer een fatale termijn.

5.2 Mors Training en Coaching is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mors Training en Coaching, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opdrachtsom per schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis dient te worden beschouwd en waarbij verwante gebeurtenissen als één gebeurtenis worden aangemerkt.

5.3 Mors Training en Coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4 Mors Training en Coaching beschikt over een klachtenprocedure en over een klachtenfunctionaris. Zie de klachtenregeling op de website.

 

Artikel 6: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

6.1 Door opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte bedrijfsgevoelige informatie wordt door Mors Training en Coaching, voor Mors Training en Coaching werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Mors Training en Coaching conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

6.2 Met alle door de deelnemers verstrekte privacy gevoelige informatie wordt door de trainers van Mors Training en Coaching (eigenaar of collega ZZP’ers) vertrouwelijk omgegaan. Ook aan de deelnemers van de trainingen wordt geheimhouding gevraagd als één van de deelnemers privacy gevoelige informatie inbrengt.

Artikel 7: Intellectuele eigendom en eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen zoals cursusmateriaal, werkvormen of offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mors Training en Coaching, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt niet voor elders ontwikkeld cursusmateriaal dat via derden is aangeschaft door Mors Training en Coaching.

7.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mors Training en Coaching zijn opdrachtgever en deelnemer niet gerechtigd bovengenoemde goederen, geheel of gedeeltelijk te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook te delen of te verveelvoudigen. Uitsluitend intern gebruik door opdrachtgever en uitsluitend eigen gebruik door deelnemer is wel toegestaan.

7.3 Voor zover Mors Training en Coaching enerzijds en opdrachtgever en/of deelnemer anderzijds zijn overeengekomen dat opdrachtgever en/of deelnemer verdere gebruiksrechten, mede- eigendomsrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op de in dit artikel genoemde en bedoelde goederen verkrijgt, dan verkrijgen opdrachtgever en deelnemer deze eerst nadat zij aan al hun verplichtingen jegens Mors Training en Coaching uit welke hoofde dan ook hebben voldaan.

Artikel 8: Ontbinding door Mors Training en Coaching

8.1 Mors Training en Coaching is gerechtigd om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden indien opdrachtgever eigen faillissement of (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling is verleend, dan wel indien opdrachtgever zijn onderneming heeft gestaakt, ontbonden en/of geliquideerd. Mors Training en Coaching zal wegens deze ontbinding geen schadevergoeding verschuldigd zijn.

8.2 In het geval van een ontbinding op grond van dit artikel is opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare gefixeerde schadevergoeding aan Mors Training en Coaching verschuldigd ter grootte van (het restant van) de verschuldigde opdrachtsom.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen Mors Training en Coaching en opdrachtgever worden uitsluitend aan de ter zake bevoegde rechter te ’s Gravenhage ter beoordeling voorgelegd.

B – TRAININGEN

Artikel 10: In company training: annulering, verhindering en wijziging

10.1 Indien opdrachtgever de opdracht zes tot één maand(en) vóór de aanvangsdatum annuleert, is deze 25% van de opdrachtsom aan Mors Training en Coaching verschuldigd.

10.2 Indien opdrachtgever de opdracht één maand tot en met 14 dagen voor de aanvangsdatum annuleert, is deze 50% van de opdrachtsom aan Mors Training en Coaching verschuldigd.

10.3 Indien opdrachtgever de opdracht 13 dagen tot en met de dag vóór de aanvangsdatum annuleert, is deze 75% van de opdrachtsom aan Mors Training en Coaching verschuldigd.

10.4 Indien opdrachtgever de opdracht op de aanvangsdatum annuleert, het onaangekondigd niet verschijnen en/of beschikbaar zijn daaronder begrepen, is deze 100% van de opdrachtsom aan Mors Training en Coaching verschuldigd.

10.5 Indien een deelnemer reeds betaald heeft voor een opleiding of training en op basis van artikel 10.1-10.3 recht heeft op restitutie, ontvangt de deelnemer binnen 4 weken het door Mors verschuldigde bedrag retour.

10.6 Eventuele vóór de aanvangsdatum door Mors Training en Coaching gemaakte (ontwikkel)kosten worden te allen tijde 100% aan opdrachtgever doorberekend.

10.7 Mors Training en Coaching draagt er zorg voor dat bij een training minimaal één trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

10.8 Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal Mors Training en Coaching voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging op betreffende dag niet mogelijk blijkt te zijn, zal Mors Training en Coaching opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Mors Training en Coaching zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding. Uitval van een trainer is geen reden voor kosteloze annulering.

10.9 Indien onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de trainer, barre weersomstandigheden en stakingen, daartoe aanleiding geven, is Mors Training en Coaching gerechtigd de training te onderbreken, deze op een latere datum te plaatsen dan wel de training te annuleren.

Artikel 11: Open aanbod training: aanmelding en betaling

11.1 Een persoon kan zich uitsluitend aanmelden voor een open aanbod training van Mors Training en Coaching door het versturen van een e-mail aan Mors Training en Coaching.

11.2 Een persoon kan geen optie nemen op een open aanbod training.

11.3 Als Mors Training en Coaching de aanmelding accepteert, wordt deze uitsluitend schriftelijk bevestigd (per post of per email). Hiermee wordt de deelname van deelnemer aan de open aanbod training definitief.

11.4 Een deelnemer heeft 14 dagen bedenktijd op de afgesloten overeenkomst. De 14 dagen gaan in vanaf het moment dat de opdracht schriftelijk of per email is bevestigd. De afgesloten overeenkomst kan zonder opgave van redenen kosteloos worden ontbonden.

11.5 Mors Training en Coaching verstrekt de deelnemer na inschrijving het benodigde trainingsmateriaal.

11.6 Mors Training en Coaching brengt de deelnamekosten achteraf in rekening door middel van een factuur.

11.7 Mors Training en Coaching hanteert een betaaltermijn van 30 dagen. Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Mors Training en Coaching.

Artikel 12: Open aanbod training: annulering, verhindering en wijziging

12.1 Deelnemer kan tot 14 dagen voor aanvangsdatum een open aanbod training annuleren en is in dat geval €12,50 aan administratiekosten aan Mors Training en Coaching verschuldigd.

12.2 Indien deelnemer 14 dagen tot 24 uur voor aanvangsdatum de open aanbod training annuleert, is deelnemer 50% van de deelnamekosten aan Mors Training en Coaching verschuldigd. Bij annuleringen vanaf 24 uur voor aanvangsdatum is deelnemer 100% van de deelnamekosten verschuldigd.

12.3 Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open aanbod training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk één dag voor aanvangsdatum van de training wordt aangemeld bij Mors Training en Coaching en voldoet aan de eventuele toelatingseisen. Voor deze vervanging of overboeking is deelnemer aan Mors Training en Coaching geen extra kosten verschuldigd.

12.4 Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan een deel van de open aanbod training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van één jaar na aanvangsdatum van de open aanbod training, in te halen in een overeenkomstige open aanbod training, mits deze wordt aangeboden door Mors Training en Coaching en mits deelnemer binnen twee weken na vaststelling van de trainingsdata aangegeven heeft verhinderd te zijn. Indien deelnemer niet aan de volledige open aanbod training heeft deelgenomen, vervalt het recht op ontvangst van een bewijs van deelname.

12.5 Mors Training en Coaching heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren, wanneer deelnemer gedrag vertoont dat een duidelijk negatieve invloed heeft op het leerproces van overige deelnemers. Uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf besproken is.

12.6 Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal Mors Training en Coaching voor gelijkwaardige vervanging zorgen. Indien vervanging op betreffende dag niet mogelijk blijkt te zijn, zal Mors Training en Coaching deelnemers zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. Mors Training en Coaching zal in dat geval zo spoedig mogelijk met alternatieve data komen. In geval van ziekte en/of verhindering van een trainer heeft deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Uitval van een trainer is geen reden voor kosteloze annulering.

12.7 Mors Training en Coaching heeft het recht om een open aanbod training in verband met onvoldoende deelnemers te annuleren. Mors Training en Coaching zal dan de door deelnemer betaalde kosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

12.8 Mors Training en Coaching heeft het recht om de aanvangstijd, aanvangsdatum of locatie van een open aanbod training te wijzigen.

Artikel 13: Uitvoering

13.1 Mors Training en Coaching levert het cursusmateriaal indien van toepassing, de kosten hiervoor worden aan de opdrachtgever doorberekend. Indien er sprake is van cursusmateriaal wordt dit in de overeenkomst vermeld.

13.2 Uitvoering van de training vindt plaats op een door de opdrachtgever aangegeven locatie. Alle kosten, alsmede de zorg van de locatie, waaronder huur en catering, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

13.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige beschikbaarheid van de accommodatie en aanwezigheid van de benodigde hard- en software en andere benodigde hulpmiddelen in operationele status, tenzij anders is overeengekomen.

13.4 Klachten over de uitvoering van de werkzaamheden door Mors Training en Coaching dienen binnen 3 maanden na afloop van de training, schriftelijk aan haar te worden gemeld. Indien opdrachtgever verzuimt om binnen deze termijn te reclameren, wordt zij geacht de dienstverlening akkoord te hebben bevonden.

13.5 Na afloop van de training vullen de cursisten een evaluatieformulier in. Mors Training en Coaching evalueert met de opdrachtgever de resultaten van de evaluatie, alsmede eventuele vervolgadviezen.)