Uk&Puk

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor achterstandskinderen van 0 tot 4 jaar. Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en wordt uitgevoerd door getrainde pedagogisch medewerkers. Het programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thematische activiteiten wordt gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Uk&Puk
De training Uk&Puk is een training in Voor- en Vroegschoolse Educatie en het werken met de Methodiek Uk&Puk.

Doelstelling
Het verkrijgen van een certificaat Voor- en Vroegschoolse Educatie voor pedagogisch medewerkers in kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

Doelgroep
De training is bedoeld voor Pedagogisch medewerkers in kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, met minimaal MBO-3 als aanvangsniveau.

Niveau
De training is op MBO+ niveau

Opbouw traject

Een volledige training bestaat uit 13 bijeenkomsten en 6 groepsconsultaties (video-coaching op de werkvloer) per deelnemer, verdeeld over 1 á 1,5 jaar. Gedurende het traject wordt minimaal 2 keer een QuickScan afgenomen; in ieder geval bij aanvang en bij afronding van het traject.

Vrijstellingen kunnen alleen worden gegeven als er een bewijs van deelname kan worden overlegd m.b.t. het onderdeel dat de vrijstelling betreft en in overleg met de opdrachtgever. 

Onderwerpen in de bijeenkomsten   
1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Interactievaardigheden
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
8. Kunstzinnige oriëntatie
9. Rekenprikkels Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
10. Resultaatgericht werken
11. Werken met boeken
12. Ouderbetrokkenheid
13. Presentaties en certificering

Indien de trainer dit beter acht, kan de trainer van de hier aangegeven volgorde  afwijken.

De training bestaat uit klassikale groepstrainingen en coaching in kleine groepjes of individueel. De deelnemers maken aan de hand van opdrachten van de trainer zelf video-opnamen t.b.v. de coaching. Bij elke  bijeenkomst horen praktijkopdrachten,  zodat de behandelde stof wordt gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. 

Certificering

Het met een voldoende afronden d.m.v. aanwezigheid, toetsing in de praktijk en een eindverslag geeft recht op een certificaat. Deelnemers moeten alle bijeenkomsten bijwonen en alle praktijkopdrachten met goed resultaat uitgevoerd hebben. In uitzonderingsgevallen kan er voor een gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden gemaakt. 

Studiebelasting

Gemiddeld 77,5 uur per deelnemer

  • 13 bijeenkomsten van (minimaal) 3,5 uur per bijeenkomst*
  • 6 uur individuele coaching of in kleine groepjes
  • 2 uur per bijeenkomst voorbereiding/uitvoeren opdrachten/lezen/verwerken

*NB Bijeenkomsten duren, afhankelijk van de bevindingen uit de aanvangs-QuickScan,  3,5 tot 6 uur per bijeenkomst, maar in ieder geval nooit korter dan 3,5 uur. 

Kwalificatie

Voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VVE groep is VVE-certificatie een vereiste. Het Puk certificaat voldoet aan de kwaliteitseisen die per 1 januari 2018 in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zijn aangescherpt om de (educatieve) kwaliteit te verhogen, nl*:

‘VVE-scholing dient te bestaan uit minimaal 12 dagdelen en voorziet in ieder geval in het bijbrengen van kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie op de volgende terreinen:

  • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop aanpassen van het aanbod van voorschoolse educatie.
  • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.’

*bron: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Voor-en-vroegschoolse-educatie-(vve)/Beleid/Eisen-voorschoolse-educatie

Kosten en materialen

Trainingen worden in-company gegeven. Prijs op offertebasis, afhankelijk van duur en groepsgrootte.

Bijkomende kosten:

  • Een werkmap per deelnemer á €79,50
  • Een Puk-certificaat per deelnemer á €25,00