Ben ik in beeld 2.0

Ben ik in Beeld is een compleet VVE-programma voor de kinderopvang en peuterspeelzaal. Het programma is door het NJI gekwalificeerd als ‘goed onderbouwd’. Hercertificering van de methodiek heeft in 2018 plaatsgevonden.

Training Ben ik in Beeld

Het trainingstraject bestaat uit 7 bijeenkomsten van 4 uur in het eerste jaar (Ben ik in Beeld Basis), gevolgd door een serie van 6 bijeenkomsten van 4 uur in het tweede jaar. Het VVE-traject vereist een tweejarige training en is geschikt voor peuters, maar ook het instapmodel Ben ik in Beeld Basis biedt veel handvatten voor het professionaliseren van de pedagogisch medewerkers in elke groep, dus ook verticale groepen, van ieder kinderdagverblijf.

Ben ik in Beeld Basis

Het eerste jaar is het basisjaar. Het stimuleren van taalontwikkeling staat centraal: deelnemers krijgen training in taalbevorderende activiteiten zoals interactief voorlezen met behulp van de voorleescyclus en praten met jonge kinderen. Het gaat daarbij steeds om de pedagogische interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers met jonge kinderen. Videobegeleiding en het reflecteren op eigen vaardigheden spelen een belangrijke rol. Naast de trainingsbijeenkomsten vindt er coaching op locatie plaats. Na het basisjaar kan er een keuze gemaakt worden voor het VVE-traject. Er zijn echter ook organisaties die bewust kiezen voor Ben ik in Beeld Basis om de kwaliteit te versterken.

Ben ik in Beeld VVE

Het tweede jaar bevat elementen uit het VVE programma Uk & Puk. Hierin komen ook de andere ontwikkelingsgebieden aan bod, zoals sociaal-emotionele vaardigheden, motorische ontwikkeling en rekenen. Daarnaast maakt Ben ik in Beeld gebruik van het volgsysteem Kijk!, ontwikkeld door Bazalt. In dit tweede jaar is er aandacht voor de pijlers van VE, zoals omgaan met ouders en de doorgaande leerlijn met de basisschool.

Doelstelling

 • Het professionaliseren van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen (Ben ik in Beeld basis)
 • Het verkrijgen van een certificaat Voor- en Vroegschoolse Educatie voor pedagogisch medewerkers in kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. (Ben ik in Beeld basis+Ben ik in Beeld VVE)

Doelgroep
De doelgroep zijn pedagogisch medewerkers peutergroepen of verticale groepen, met een opleidingsniveau va n minimaal mbo-3 niveau (onder meer Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3).

Niveau
De training is op MBO niveau

Opbouw traject

Een VVE traject bestaat uit:

 • een basisjaar van 7 bijeenkomsten van 4 uur en een VVE jaar  en 4 videocoachmomenten per deelnemer.
 • Een VVE-jaar van 6 bijeenkomsten van 4 uur en 4 video-coachmomenten per deelnemer.

Na het basisjaar kan er een keuze gemaakt worden voor het VVE-traject. Er zijn echter ook organisaties die bewust kiezen voor Ben ik in Beeld Basis om de kwaliteit te versterken.

De training bestaat uit klassikale groepstrainingen en coaching in kleine groepjes of individueel. De deelnemers maken aan de hand van opdrachten van de trainer zelf video-opnamen t.b.v. de coaching. Bij elke  bijeenkomst hoort een praktijkopdracht zodat hetgeen in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. 

Vrijstellingen kunnen alleen worden gegeven als er een bewijs van deelname kan worden overlegd m.b.t. het onderdeel dat de vrijstelling betreft en in overleg met de opdrachtgever. 

Onderwerpen in de bijeenkomsten

Ben ik in beeld  Basis-jaar

 • De pedagogische-en educatieve interactievaardigheden
 • ‘Rijtje van vijf’ (Van Delft et al., 2010)
 • Videobegeleiding
 • Taalontwikkeling
 • Speelleeromgeving –
 • Voorleescyclus (Corvers et al., 2008)
 • Integratie

Na bijeenkomst 2, 4, 6 en 7 vindt coaching in de praktijk plaats. Centraal staat daarbij de vertaling van de theorie uit de bijeenkomsten naar de vaardigheden in de praktijk, waarbij de individuele ontwikkeling van de pm’er centraal staat en wordt gestimuleerd.

Ben ik in beeld VVE jaar

 • Stimuleren van de brede ontwikkeling
 • Ontwikkelingsgericht werken met Uk & Puk (Tjallema et al., 2009)
 • Observeren
 • Ouders
 • OGW (Struiksma, 2012; Goudswaard & Vergunst-Duijnhouwer, 2013).
 • Doorgaande lijn

Na bijeenkomst 1, 3, 4 en 5 vindt coaching in de praktijk plaats. Centraal staat daarbij de vertaling van de theorie uit de bijeenkomsten naar de vaardigheden in de praktijk en het behalen van de eindtermen zoals beschreven in de certificeringscriteria1 .

Indien de trainer dit beter acht, kan de trainer van de hier aangegeven volgorde  afwijken.

Certificering

Het met een voldoende afronden d.m.v. aanwezigheid, voldoen aan de eisen van de certificeringscriteria, toetsing in de praktijk en een eindverslag geeft recht op een certificaat. Deelnemers moeten alle bijeenkomsten bijwonen en alle praktijkopdrachten met goed resultaat uitgevoerd hebben. In uitzonderingsgevallen kan er in het basis jaar voor maximaal een gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden gemaakt. Van het VVE-jaar mogen geen bijeenkomsten worden gemist.

Studiebelasting

 • Centrale trainingsbijeenkomsten (13 x 4) 52 uur
 • Zelfstudie 52 uur
 • Coaching 16 uur

Gemiddeld totaal 120 uur per deelnemer