Peuterplein

Peuterplein is voor kinderen van 0-4 jaar en vormt samen met Kleuterplein (4-6- jaar), een integraal centrumgericht programma. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema’s.  Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken. Het programma is door het NJI gekwalificeerd als ‘goed onderbouwd’.

Training Peuterplein
De training Peuterplein is een training in Voor- en Vroegschoolse Educatie en het werken met de Methodiek Peuterplein.

Doelstelling
Het verkrijgen van een certificaat Voor- en Vroegschoolse Educatie voor pedagogisch medewerkers in kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.D

Doelgroep
De training is bedoeld voor Pedagogisch medewerkers in kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, met minimaal MBO-3 als aanvangsniveau.

Niveau
De training is op MBO+ niveau

Opbouw traject

Een volledige training bestaat uit 12 bijeenkomsten en 4 coachmomenten  (video-coaching en coaching op de werkvloer) per deelnemer, verdeeld over 1 á 1,5 jaar.

Vrijstellingen kunnen alleen worden gegeven als er een bewijs van deelname kan worden overlegd m.b.t. het onderdeel dat de vrijstelling betreft en in overleg met de opdrachtgever. 

Onderwerpen in de bijeenkomsten   
1. Introductie Peuterplein en VVE
2. Planning en organisatie
3. Vier dimensies van sociale ondersteuning
4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Sociaal-emotionele ontwikkeling
8. Werken met boeken 
9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
10. Observeren
11. Ouderbetrokkenheid
12. Rekenprikkels

Indien de trainer dit beter acht, kan de trainer van de hier aangegeven volgorde  afwijken.

De training bestaat uit klassikale groepstrainingen en coaching in kleine groepjes of individueel. De deelnemers maken aan de hand van opdrachten van de trainer zelf video-opnamen t.b.v. de coaching. Bij elke  bijeenkomst hoort een praktijkopdracht zodat hetgeen in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. 

Certificering

Het met een voldoende afronden d.m.v. aanwezigheid, toetsing in de praktijk en een eindverslag geeft recht op een certificaat. Deelnemers moeten alle bijeenkomsten bijwonen en alle praktijkopdrachten met goed resultaat uitgevoerd hebben. In uitzonderingsgevallen kan er voor een gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden gemaakt.

Studiebelasting

Gemiddeld 70 uur per deelnemer

  • 12 bijeenkomsten van (minimaal) 3,5 uur per bijeenkomst
  • 4 uur individuele coaching of in kleine groepjes
  • 2 uur per bijeenkomst voorbereiding/uitvoeren opdrachten/lezen/verwerken

Kwalificatie

Voor pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op een VVE groep is VVE-certificatie een vereiste. Het Peuterplein-certificaat voldoet aan de kwaliteitseisen die per 1 januari 2018 in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie zijn aangescherpt om de (educatieve) kwaliteit te verhogen, nl*:

‘VVE-scholing dient te bestaan uit minimaal 12 dagdelen en voorziet in ieder geval in het bijbrengen van kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie op de volgende terreinen:

  • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop aanpassen van het aanbod van voorschoolse educatie.
  • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.’

*bron: https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Voor-en-vroegschoolse-educatie-(vve)/Beleid/Eisen-voorschoolse-educatie

Kosten en materialen

Trainingen worden in-company gegeven. Prijs op offertebasis, afhankelijk van duur en groepsgrootte.

Bijkomende kosten:

  • Het deelnemersmateriaal wordt digitaal door de trainer aangeleverd. De opdrachtgever draagt zorg voor het printen en binden van de deelnemersmap.
  • De prijs is inclusief Peuterplein-certificaten.