Klachtenregeling

Deze klachtenregeling van Mors Training en Coaching, geldt inzake alle trainingen, coachings- en adviestrajecten, waarvoor een opdracht gegeven is in een ondertekende offerte.

Wanneer u, als opdrachtgever en/of deelnemer en/of coachee niet tevreden bent over de geleverde dienst, en komt u er na overleg niet uit, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de organisatie. Mors Training en Coaching, nader te noemen ‘Mors’ houdt zich aan de onderstaande klachtenprocedure. Schroom niet om uw klacht bespreekbaar te maken, wij als organisatie willen ervan leren.

Een klacht kan per e-mail worden toegezonden aan info@morstrainingencoaching.nl  , t.a.v. Moniek Mors, eigenaar Mors Training en Coaching in Leiden.

Indien bespreking van de onvrede of de klacht over de uitvoering van een trainings- coachings- of adviestraject met de trainer/ coach/ adviseur/eigenaar van Mors Training en Coaching niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de klager zich wenden tot de klachtenfunctionaris. Dit is een onafhankelijke derde. De klachtenfunctionaris van Mors Training en Coaching is Theo Blom. Naast klachtenfunctionaris voor Mors Training en Coaching is Theo Blom (o.a.) lid van de geschillencommissie Kinderopvang namens de brancheorganisatie Kinderopvang. Theo Blom is te bereiken via th.blom@compaqnet.nl

Artikel 1 Definities

1.1 De opdrachtgever: Ieder die Mors Training en Coaching in een getekende offerte opdracht geeft tot het geven van een trainings-, coachings-  of adviestraject.

1.2 Deelnemer: Ieder die geldig deelneemt of heeft deelgenomen aan een trainings- of coachingstraject, die in opdracht van een opdrachtgever gegeven wordt en/of welke geregistreerd staat als opleiding op de website van Mors Training en Coaching.

1.3 Klachtenfunctionaris: Degene die door Mors Training en Coaching belast is met de opvang van klachten van opdrachtgevers, deelnemers of coachees.

1.4 Trainer/coach/adviseur: De persoon die in opdracht van Mors Training en Coaching het  trainings-, coachings- of het adviestraject uitvoert.

1.5 Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een trainings-, coachings- of adviestraject.

1.6 Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtenfunctionaris heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

2.1. Voor ontvankelijkheid van een klacht dient deze door de deelnemer aan de training/coaching, of door degene in wiens opdracht deze aan de training, coaching of het adviesstraject deelneemt, binnen 3 maanden na afsluiting van het trainings-, coachings- of adviestraject  schriftelijk te worden ingediend Mors Training en Coaching. Het overschrijden van de drie-maanden-termijn, het slechts mondeling indienen van een klacht of kwetsend en beledigend taalgebruik kunnen reden zijn voor het niet-ontvankelijk verklaren van een klacht.

2.2. Indien de klager en Mors Training en Coaching er niet uitkomen kan de klager zich binnen 4 weken nadien tot de klachtenfunctionaris wenden, op straffe van niet-ontvankelijkheid bij overschrijden van die termijn.

2.3. De klachtenfunctionaris kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de functionaris, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

2.3. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

2.4. De geregistreerde klachten worden voor een periode van 3 jaar bewaard.

Artikel 3 Klachtenfunctionaris

3.1. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke specialist. Hij onderzoekt de klacht die is ingediend volgens de in artikel 5 beschreven klachtprocedure.

Artikel 4 Taak van de Klachtenfunctionaris

4.1. De klachtenfunctionaris heeft de taak om de bij hem ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel is bindend voor zowel Mors Training en Coaching als de klager.

Artikel 5 Klachtprocedure

5.1. Nadat de klacht is ingediend bij Mors Training en Coaching krijgt de klager binnen 10 werkdagen een bericht dat zijn klacht door Mors is ontvangen.

5.2. In redelijkheid probeert Mors afdoende te reageren op de klacht. Deze onderzoekt de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk, dan laat Mors dit schriftelijk en inhoudelijk onderbouwd aan de klager weten.

5.3. Is de klacht wel ontvankelijk, dan zal de uitvoerder van het betreffende trainings-, coachings-, of adviestraject verzocht worden een schriftelijke reactie op deze klacht geven. Binnen 4 weken zal Mors tot afhandeling van de klacht overgaan. Indien er voor het uitvoeren van de klachtafhandeling meer tijd nodig is, dan krijgt de klager hiervan binnen deze 4 weken bericht.

5.4. Indien de klager vindt dat er niet afdoende gereageerd wordt, dan wordt de klacht binnen 4 weken voorgelegd aan de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot zijn oordeel.

5.5. De klachtenfunctionaris zendt de uitspraak schriftelijk naar beide partijen.  

5.6. De klachtenfunctionaris kan ook een schikking tussen partijen bevorderen.

5.7. Verlenging van de in lid 4 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken. Indien de verlenging noodzakelijk is, maakt de klachtenfunctionaris deze verlenging aan de klager bekend.

5.8. Het oordeel van de klachtenfunctionaris is bindend voor Mors Training en Coaching. Eventuele consequenties worden zo snel mogelijk afgehandeld.

Leiden, 6 maart 2023, Moniek Mors, Eigenaar van Mors Training en Coaching