Inspelen op verticaal

Het werken in verticale groepen vraagt specifieke vaardigheden van pedagogisch medewerkers. De organisatie van de groep, het inspelen op de verschillende (ontwikkelings)vragen, de verzorging: aspecten die niet altijd gemakkelijk te combineren zijn. Tegelijkertijd verrijkt het samenzijn van baby’s en peuters het speelplezier en de ontwikkeling. En is het leuk en afwisselend om met verschillende leeftijdsgroepen te werken. ‘Inspelen op verticaal’ is ontwikkeld om de kwaliteit in verticale groepen te versterken

Training Inspelen op verticaal

‘Inspelen op Verticaal’ is een training van 3 dagdelen voor pedagogisch medewerkers en managers in verticale groepen in de kinderopvang, gericht op het versterken van de pedagogische kwaliteit in de groep. De training biedt de pedagogisch medewerkers deskundigheidsbevordering en verdieping m.b.t. het verticaal werken en is opgebouwd rondom de 3 pedagogen van Reggio Emilia

Doelstelling

Het versterken van de pedagogische kwaliteit in verticale groepen.

Doelgroep

De doelgroep is pedagogisch medewerkers van peutergroepen of verticale groepen, met een opleidingsniveau van minimaal mbo-3 niveau (onder meer Sociaal Pedagogisch Werk niveau 3). De aanwezigheid van managers wordt aanbevolen. Het verdient de voorkeur om de training in company uit te voeren, zodat groepen en teamleden elkaar in het verticaal werken kunnen versterken.

Niveau

De training is op MBO-3 niveau

Opbouw traject

De training bestaat uit 3 trainingsdagdelen van 2,5 uur. De dagdelen moeten worden gepland met een tussenperiode van minimaal 2 weken tussen bijeenkomst 1 en 2. Tussen bijeenkomst 2 en 3 is het wenselijk 3 weken te plannen. Dit i.v.m. de praktijkopdracht waar tijd aan moet kunnen worden besteed.

Bij de training wordt uitgegaan van een deelnemersgroep bestaande uit maximaal 15 deelnemers. In sommige gevallen kan er voor worden gekozen om met een grotere groep te werken, bijvoorbeeld omdat er een wens ligt om een locatie in zijn geheel te trainen. In dat geval zal er een tweede trainer moeten worden ingeschakeld of zal de leidinggevende een rol moeten vervullen bij het begeleiden van discussiegroepjes tijdens de training. Of dit wenselijk is zal per traject, in overleg met de opdrachtgever, bekeken worden.

Onderwerpen in de bijeenkomsten

Bijeenkomst 1; De 1e pedagoog

In deze bijeenkomst komt vooral het Begeleiden van interacties tussen kinderen aan bod. Het gaat daarbij om interacties tussen leeftijdsgenootjes op de verticale groep, maar juist ook om het ondersteunen van de interacties tussen de verschillende leeftijden. Gekeken wordt naar mogelijkheden om van de verticale groep ook echt ‘een groep’ te maken en zo de eerste pedagoog te versterken. Door middel van het maken van een sociogram worden de sociale contacten tussen kinderen van de eigen groep, in beeld gebracht.

Bijeenkomst 2; De 2e pedagoog

In deze bijeenkomst staan emotionele veiligheid bieden, respect voor autonomie, structureren en grenzen stellen, en praten en uitleggen centraal. Het bewust inzoomen op interactie met kinderen brengt verdieping in het contact met kinderen. Respect voor autonomie en praten en uitleggen krijgen hierbij speciale aandacht als maatwerkinstrument, waarmee op een betrekkelijk eenvoudige manier kan worden ingespeeld op de uiteenlopende behoeften van 0- tot 4-jarigen in één groep.

Bijeenkomst 3; De 3e pedagoog;

Hier draait het om ontwikkelingsstimulering door met de deelnemers te kijken naar de derde pedagoog (ruimte, materialen, activiteiten). Afhankelijk van de behoefte van de organisatie en/of de deelnemers, wordt gekozen voor variant A (de inrichting van de groepsruimte en de materialen) of variant B (het dagprogramma). De trainer bepaalt, in overleg met de opdrachtgever of leidinggevende, op welke variant wordt ingezoomd.

Bewijs van deelname

Het met een voldoende afronden op basis van 80% aanwezigheid, naar behoren deelnemen aan de training en het maken van eindopdracht, geeft recht op een bewijs van deelname.

Studiebelasting

Gemiddeld 11,5 uur per deelnemer

  • 3 bijeenkomsten van 2,5 uur per bijeenkomst
  • 4 uur voor het voorbereiden en  uitvoeren lessen en eindopdracht

Kosten en materialen

  • Trainingen worden in-company gegeven. Prijs op offertebasis, afhankelijk van duur en groepsgrootte.
  • Het deelnemersmateriaal wordt digitaal door de trainer aangeleverd.